Medezeggenschapsraad

Agenda

> Agenda vergadering MR

Verslag MR vergadering

Vanwege zwangerschapsverlof is Janneke absent.

Dirk opent de vergadering met een passage uit een boekje van C.S. Lewis over de moeilijkheid van het lijden en heet iedereen welkom.

De notulen worden doorgenomen en vastgesteld. Vervolgens worden de actiepunten afgevinkt waarna de agenda voor deze vergadering wordt vastgesteld.

Vanuit de directie wordt het jaarplan doorgenomen. Dirk geeft een korte samenvatting van de laatste GMR. Hierna is het huishoudelijke regelement aan de beurt om voor het komende schooljaar vastgesteld te worden. Er zijn geen inhoudelijke correcties en deze wordt vastgesteld tot schooljaar 2020/2021.

Ellen sluit de avond af met dankgebed.

Namens de MR

Remko Wiebes.

aa.dejong@educatis-rpo.nl

Informatie

De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. De leden van de MR worden gekozen vanuit en door de ouders en het personeel. De MR heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden.

  • De MR heeft initiatiefbevoegdheid. Dat betekent dat de raad bevoegd is tot bespreking van alle zaken die de school betreffen. De MR mag over alle punten voorstellen doen aan het bestuur van Educatis.
  • De MR heeft instemmingsbevoegdheid over een aantal zaken, zoals de verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, vaststellen van het schoolplan, vaststellen van de regeling ouderhulp, etc.
  • De MR heeft adviesbevoegdheden over een aantal zaken, zoals de schooltijden, het financieel beleid, de aanstelling en ontslag van de schoolleiding en de eventuele verbouw van de school.

De directeur is namens het bestuur aanwezig bij de MR-vergadering als de MR dat wenst. De vergadering van de MR is openbaar. De MR zal regelmatig met de ouders communiceren via de nieuwsbrief.

We willen hier duidelijk aangeven dat de MR geen klachtencommissie is. De eerste weg om bepaalde zaken op school aan de orde te stellen is via de leerkracht of de directeur. Zaken die het schoolbeleid als geheel aangaan, kunnen via de MR geagendeerd worden. U kunt dit doen door een mail te sturen naar mr@schoolnta.nl.

Op bovenschools niveau is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad actief. Deze commissie bespreekt zaken die alle scholen aangaan.